Jira & Toggl. Jak uspójnić formę raportowania?

Projekt i początkowe założenia

Pomysł na realizowany kawałek oprogramowania wywodzi się z tego, że od ponad roku funkcjonuję jako miękka forma inteligencji (Jak rozmawiać z obcymi formami inteligencji - poradnik dla craftsmanów, Slawomir Sobotka), a nie jako programista. W świecie zarządzania projektami (podobnie jak w programistycznym) często zachodzi zjawisko odkrywania koła na nowo lub wykorzystywania nieadekwatnych (lub zbyt wielu) narzędzi do osiągnięcia celów. Narzędzia tworzone w ramach projektu będą miały na celu automatyzację żmudnych czynności wykonywanych w pracy project managera.

Teoria o zarabianiu

W ramach realizacji projektów IT funkcjonują dwie główne formy umów.

Pierwszą z nich są tzw. umowy fixed price, które można zdefiniować jako “oczekuję od Ciebie dostarczenia systemu rozwiązującego problemy A, B, C w cenie X na dzień Z”. Podczas wykonywania tego typu projektów konkretny wynik powinien zostać dostarczony w ramach ustalonego budżetu. Sprawa oczywiście nie jest aż tak bardzo zafiksowana, ze względu na istnienie pojęcia macierzy kompromisów projektowych bazującej na zasadach trójkąta ograniczeń, które definiuje negocjowalne obszary danego porozumienia. Dla uproszczenia przyjmijmy jednak zasadę “stały budżet, wiadomy efekt”.

Drugą formą umowy dogadania się firmy z klientem jest Time & Materials, która (ponownie w uproszczeniu) zobowiązuje Klienta do ponoszenia kosztu pracy Wykonawcy według ustalonej stawki godzinowej. Przykładowo, wyznaczamy road mapę tworzonego produktu z zaznaczeniem kamieni milowych i na zasadach partnerstwa realizujemy prace wspólnie z Klientem. Taka forma współpracy idealnie sprawdza się w momencie kooperacji ze Startupami, które nie są w stanie zdefiniować pomysłu na wydanie miliona złotych na konkretny cel ze względu na wysoką częstotliwość zmian wymagań biznesowych, szlifowanie modelu biznesowego lub szansę pivotowania. Bardzo pomocna do zrozumienia sensu tego typu rozliczania może być lektura książki Metoda Lean Startup, jako alternatywa do założenia “w projektach IT nie da się nic przewidzieć”.

Z punktu widzenia firmy realizującej dane zlecenie nieodłączną częścią pracy jest raportowanie czasu pracy członków zespołu. Ma to na celu:

Problem pierwszy

Trafiając do firmy, należy najczęściej dostosować się do przyzwyczajeń oraz narzędzi w niej wykorzystywanych. Problemem wymienionym na początku tego artykułu jest wykorzystywanie więcej, niż jednego narzędzia w celu realizowania celu, który mógłby zostać zrealizowany przez jedno narzędzie. Idealnym przykładem może być wykorzystywanie issue trackera (Jira) oraz osobnego narzędzia do raportowania przepracowanego przez specjalistów czasu (Toggl). W ramach tego artykułu skupimy się na uspójnieniu formy raportowania spalonego czasu z realizowanymi zadaniami zdefiniowanymi w osobnym narzędziu.

User story

Jako project manager chcę uspójnić dane w obydwu systemach, aby w kolejnych krokach możliwe było ich łatwe połączenie. Pierwszym krokiem do realizacji tego celu będzie stworzenie mechanizmu przepisującego wszystkie utworzone w systemie Jira zadania do systemu Toggl. Ma to na celu, umożliwienie wybrania specjalistom konkretnego zadania z listy rozwijalnej podczas uzupełniania raportu. Dzięki temu unikniemy generycznych raportów znanych również z gitowych commitów: “poprawki”, “fixes” i później będziemy mogli zautomatyzować przenoszenie tych raportów do systemu Jira, który udostępnia świetne funkcjonalności do przechowywania danych oraz generowania raportów. Kroki do rozwiązania tego problemu to:

Pierwsze linijki kodu

Wybierając język programowania na potrzeby konkursu Daj się poznać zdecydowałem się na prostotę Pythona (niestety nie było możliwe wyklikanie tego w Zapierze, w ramach darmowej licencji :)) , która została udowodniona w primaaprilisowym filmie Gynveala Coldwinda: Gynvael’s Python 101: Hello World!. Początkowo przyjmie to formę prostego skryptu, a następnie przeistoczy się w bardziej sensowny soft bazujący na frameworku Django. Mimo prostoty języka, naukę zacząłem od prostego Hello Daj się poznać.

  print("Hello Daj się poznać.")

Jako project manager uznałem, że najprościej będzie wykorzystać gotowe kawałki kodu do obsłużenia API Jira oraz Toggl. W celu połączenia z Jirą wykorzystam bibliotekę jira-python, a do obsługi API Toggl użyję TogglPy autorstwa matthewdowney. Pierwsza biblioteka została zainstalowana przy użyciu menadżera pakietów Pip. Druga przez fork, czyli skopiowanie zawartości pliku TogglPy.py do swojego projektu. Czas na wykorzystanie systemu zarządzania zależnościami jeszcze nadejdzie. :)

Realizacja, w formie dość proceduralnego kodu:

  def get_issues_from_jira(maxResults):
    jira_password = getpass.getpass()
    jira_client = JIRA(config.jira['domain'], basic_auth=(config.jira['username'], jira_password))
  
    jira_issues_json = jira_client.search_issues("project='{0}' ORDER BY created DESC".format(config.jira['project_key']), maxResults=maxResults)
    jira_issues = {}
  
    for issue in jira_issues_json:
      jira_issues[issue.key] = issue.fields.summary
  
    return jira_issues
  def add_issues_to_toggl(jira_issues):
    toggl = TogglPy.Toggl()
    toggl.setAPIKey(config.toggl['token'])
    toggl_issues_json = toggl.request('https://www.toggl.com/api/v8/projects/{0}/tasks'.format(config.toggl['project_id']))
  
    i = 0
    created_count = 0
    updated_count = 0
    toggl_issues = {}
  
    for issue in toggl_issues_json:
      key_last_idx = issue['name'].find(" ")
      issue_key = issue['name'][:key_last_idx]
      issue_summary = issue['name'][key_last_idx+1:]
      toggl_issues[issue_key] = [issue['id'], issue_summary]
  
    jira_issues_count = len(jira_issues.items())
  
    for jira_key, jira_summary in jira_issues.items():
      i += 1
      data = {
        'task': {}
      }
  
      data['task']['name'] = jira_key + " " + jira_summary
      data['task']['pid'] = config.toggl['project_id']
      data['task']['wid'] = config.toggl['workspace_id']
  
      if jira_key in toggl_issues:
        if jira_summary != toggl_issues[jira_key]:    
          updated_count += 1
          print "Updating [{0}/{1}] {2} {3}.".decode('ascii', 'ignore').format(str(i), str(jira_issues_count), jira_key, jira_summary)
          toggl.putRequest('https://www.toggl.com/api/v8/tasks/{0}'.format(toggl_issues[jira_key][0]), data)
      else:
        created_count += 1
        print "Creating [{0}/{1}] {2} {3}.".decode('ascii', 'ignore').format(str(i), str(jira_issues_count), jira_key, jira_summary)
        toggl.postRequest('https://www.toggl.com/api/v8/tasks', data)
  
    print "Number of created Toggl tasks: " + str(created_count)
    print "Number of updated Toggl tasks: " + str(updated_count)

Ustawienia konfiguracyjne są ładowane z pliku config.py. Została dodana możliwość uruchamiania skryptu z argumentem --maxResults w celu uniknięcia pobierania kompletu zadań przy każdym wykonaniu kodu.

Ciekawostka, na którą się natknąłem to problem z przeprocesowaniem stringu, w którym występują pewne znaki ascii, pojawiający się w momencie wykorzystania interpolacji, który nie występował podczas łączenia stringów plusikiem. Kłopot został ominięty dzięki metodzie decode('ascii', 'ignore').

Wnioski i cele

Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofa.

– Antoine de Saint-Exupéry, Katya Longhi. Mały Książe.


Źródła i pojęcia